ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒