เลขาธิการ กพฐ.ให้สัมภาษณ์พิเศษเรื่อง”การดำเนินโครงการผลิตชุดสื่อกิจกรรมวีดีทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ active learning จากใจครูนักเรียนเราจะเปลี่ยนไปด้วยกัน”

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.)ให้สัมภาษณ์พิเศษเรื่อง”การดำเนินโครงการผลิตชุดสื่อกิจกรรมวีดีทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ active learning จากใจครูนักเรียนเราจะเปลี่ยนไปด้วยกัน”โดยเนื้อหามีความยาวประมาณ 3-5 นาที และมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้คือ active learning คืออะไรสำคัญอย่างไรและจะส่งผลต่อแนวทางการศึกษายุคใหม่และนักเรียนอย่างไร เหตุผลที่สพฐ.ให้ความสนใจที่จะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ที่มาของโครงการการผลิตชุดสื่อกิจกรรมวีดีทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ active learning สพฐ.จะนำสื่อนี้ไปใช้อย่างถาวรได้อย่างไรอีกทั้งความคาดหวังจากการดำเนินโครงการเป็นอย่างไร โดยการบันทึกเทปมีขึ้น ณ ห้องประชุมสีเขียว ชั้น3 อาคาร สพฐ.1 กระทรวงศึกษาธิการ