โครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประธานสภาและรองประธานสภานักเรียนหรือเลขานุการ โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งหมด จำนวน 82 คน เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล มีวินัย เคารพกฎ กติกา ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธืชำนาญการ/ข่าว