สพป.ลำพูน เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอก

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอก รุ่นที่ 1 ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 ของโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย และเครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรี รวมทั้งสิ้น 62 คน ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2