สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา”สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยื่น” (Sustainable Development Goals : SDGs)

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา”สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยื่น” (Sustainable Development Goals : SDGs) และบรรยายพิเศษ โดยมีนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อสร้างความตระหนัก ในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 ข้อ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมสร้างวัฒนธรรมการทำการร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย ครูวิชาการและครูผู้รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 33 โรงเรียน คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด รวมทั้งสิ้น 90 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11(จ.นครราชสีมา) นายบดินทร์ ชัยวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ,คุณอลงกรณ์ พึ่งจันดุง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3