โครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2563

วันที่ 6  กันยายน  2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่  5 – 20 กันยายน  2563 โดยมี ดร.สุทิน  แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมนี้ นายสมเกียรติ  ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ผู้เข้ารับพัฒนาได้แก่ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก บัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลำปาง ลำพูน และพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 62 คน ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง