สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมพร้อมพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยมี นางสาวอุทุมพร  แจ่มเมือง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, นางวัชรากร  เคยบรรจง      นักทรัพยากรบุคคล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการประชุมหารือร่วมกัน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒