ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ พบปะครูบรรจุใหม่ ๓๒ ราย พร้อมให้แนวคิดในการเป็นครูที่ดี

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้คำรงตำแหน่ง ครูผุ้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จำนวน ๓๒ ราย โดยมี นายเล็ก  ทาเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, นางวราภรณ์  ศรีภานุมาต  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมชี้แจงรายละเอียดในการทำรายการในทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗  ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  โอกาสนี้ ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ยังได้พบปะสนทนากับผู้ปกครอง ครอบครัวของครูบรรจุใหม่ด้วยความเป็นกันเองอีกด้วย