สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน

 

นายอดุลย์ กองทอง  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( NT ) ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมือง จังหวัดยโสธร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูผู้สอนชั้น ป.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ทุกโรงเรียนในสังกัดจำนวน 302  คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ( NT )