สพป.ชัยภูมิ เขต1 จัดโครงการเสริมสร้างผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 9  กันยายน 2563  สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2563  ให้แก่ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด  ณ ห้องประชุม 1  เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนวตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านงานแนะแนวในสถานศึกษา  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง สามารถตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและด้านอาชีพ และยังช่วยให้ครูเข้าใจและรู้จักผู้เรียน  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ และโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์