สพป.กระบี่ ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ให้เป็นหน่วยพัฒนารอง ผอ.โรงเรียนป้ายแดง จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2563

นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. จังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2563 ตามรายการขึ้นบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ จำนวน 48 คน แยกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 29 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  19 คน   โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3  ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมเหลืองกระบี่  สพป.กระบี่  ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริงตามโรงเรียนที่กำหนด ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2563 และระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่ ก่อนเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดกระบี่  เป็นวิทยากรให้ความรู้  และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.กระบี่ ร่วมเป็นพี่เลี้ยง