การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ความเป็นเลิศ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ความเป็นเลิศ และคัดเลือกผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมการเรียนรู้ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ความเป็นเลิศ และคัดเลือกผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมการเรียนรู้ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โรงเรียนในโครงการคุณภาพประจำตำบลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพอย่างชัดเจนและเป็นระบบ แสดงผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมการเรียนรู้ และผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้เป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนอื่น คัดเลือกผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมการเรียนรู้ และ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำเสนอระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป

กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงความสามารถของนักเรียน การนำเสนอผลงานและคัดเลือกผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมการเรียนรู้  ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการและนักเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รวมทั้งสิ้น ๒๒๐ คน

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คือ โรงเรียนประจำตำบล อย่างน้อยตำบลละ ๑ โรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ สามารให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนในตำบลได้รับโอกาสและเข้าถึงบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นชนบท นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา (IQ) ทัศคติ พัฒนาการสมวัย (Physical) ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (MQ) ตลอดจบการศึกษา และมีงานทำ ทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ความเป็นเลิศ โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ความเป็นเลิศ และคัดเลือกผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมการเรียนรู้ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมขึ้นมาในวันนี้