นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลการประกวด สื่อ Infographic แบบเคลื่อนไหว

นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลการประกวด สื่อ Infographic แบบเคลื่อนไหว ภายใต้หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย” จากสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม
ทีม Coordinate Power ประกอบด้วย น.ส.สลิลทิพย์ งามเจริญ ม.6/2 และ นายณัฐพงษ์ ธิบุตร ม.6/3 ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ทีม Queen A น.ส. อริศรา วิชาธรรม ม.6/5 และ น.ส.อารียา น้อยวัน ม.6/5 ได้รับเกียรติบัตรผลงานที่ผ่านการคัดเลือกสู่รอบตัดสิน
โดยเข้าร่วมพิธีประกาศผลและรับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร