^^^^ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมกับ unicef ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ^^^^

^^^วันศุกร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.นายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน ผอ.กลุ่มอำนวยการรักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบนางเอมอร รัตนเพ็ญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน “Synergy Meeting for Enhancing and Sustaining Eguition in Eae  Hongson” ด้วยระบบ Zoom Meeting  โดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและจัดทำข้อเสนอพัฒนาการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม conference หน้าห้องผู้อำนวยการ/ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน  ++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน