สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

          วันที่ 11 กันยายน 2563  นายจรูญ  สุริรัมย์  ผอ.โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมคณะกรรมการดำเนินการนิเทศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เตรียมแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาให้แก่นักเรียน และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2