ปัตตานี เขต 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน

***วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เข้มแข็ง และให้โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้าสนองนโยบายสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบเครือข่ายร่วมพัฒนา โดยมีนางสาวนิดา หมั่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยาย ที่ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3
***นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยโรงเรียนต้องดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 ข้อ ได้แก่ การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัด ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำรายงานประจำ และการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่กำหนดและโรงเรียนต้องผ่านการประมินคุณภาพภายนอกตามกฎกระทรวง ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และ สพป.ปัตตานี เขต 3 จะติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่กำหนดและส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง

มนทิชา  แวซอเหาะ   ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี    รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th