สพป.สระแก้ว เขต 2 ตรวจนับนักเรียนรายบุคคล

วันที่ 3 ธันวาคม  2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับตัวแทนของสถานศึกษา ออกตรวจสอบข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด ในการแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำข้อมูลจำนวนนักเรียนใช้ในพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ  จำนวน 118 โรงเรียน