ร.ร.สันติวิทยาสรรพ์ สพม.19 ชนะเลิศหนังสั้น “เยาวชนไทยตื่นรู้สู้โกง” (มีคลิป)

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เปิดเผยว่า สพม. 19 (เลย-หนองบัวลำภู) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านการทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) ส่งเสริมแนวคิด “เยาวชนไทยตื่นรู้สู้โกง” ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ภายใต้คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมกลุ่ม การรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนเป็นปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ

ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานชื่อ “กดดัน” โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ อ.ผาขาว จ.เลย รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานชื่อ “Start with me-เริ่มที่ฉัน” โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานชื่อ “คนใน” โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

……………………………………….