ผอ.สพป.นศ.2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 35 อัตรา

ผอ.สพป.นศ.2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 35 อัตรา ฝากให้ครูมีความเข้าใจ เข้าถึง รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลพร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียนและพัฒนาเด็กอย่างเต็มศักยภาพ

..**วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ สังกัด สพป.นศ.2 จำนวน 35 ราย โดยมี นางประชุมพร ไศลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายอธิคมฉ์ นาคฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศพร้อมมีการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด สพป.นศ.2


..*ผอ.สพป.นศ.2 ได้กล่าวต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ พร้อมให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีวินัยในตัวเอง และรู้จักบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ทั้งนี้ครูต้องสามารถเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ มีการครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมกับการเป็นครู ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ นำความรู้ ประสบการณ์ และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยคำนึงถึงนักเรียนเป็นสำคัญ