สพป.พิษณุโลก เขต 3 เพิ่มประสิทธิภาพความรู้ด้านการเงินและพัสดุสำหรับผู้บริหาร

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ประธานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ด้านการเงินและพัสดุสำหรับผู้บริหารในสังกัด เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและการพัสดุเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีลักในการบริหารงานด้านการเงินและการพัสดุ เป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมแควใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3   อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก