การนำเสนอการเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) หน่วยฝึกประสบการณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

วันที่ 15 กันยายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ร่วมต้อนรับดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีษะเกษ-ยโสธร) ร่วมรับฟังการนำเสนอการเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) หน่วยฝึกประสบการณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ของผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) หน่วยฝึกประสบการณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ) กลุ่ม M2 จำนวน 16 คน ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

Alisa Pratumpo