โครงการ Digital Alert เปิดโลกออนไลน์ “ความจริง ที่จะทำให้ ตื่นรู้”

ด้วยวุฒิสภา โดยคณะกรรมาธิการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การโทรคมนาคม คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้จัดทำโครงการ Digital Alert เปิดโลกออนไลน์ “ความจริง ที่จะทำให้ ตื่นรู้” เพื่อดำเนินการกิจกรรมกับกลุ่มนักเรียนและเยาวชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ Digital Skill รวมทั้งสามารถสื่อสารด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง กระทำได้อย่างเหมาะสมกับกาละเทศะ

ในการนี้ หากโรงเรียนมีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สมารถติดต่อโดยตรงที่ นายวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ อนุกรรมาธิการศึกษาและเสนอแนะการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้

โครงการ Digital Alert เปิดโลกออนไลน์ “ความจริง ที่จะทำให้ ตื่นรู้”