เครือข่าย ฯ ศีขรภูมิ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร 4 มิติ

วันที่  4  ธันวาคม  2561  ณ   ห้องประชุมบาร์เลย์  วิลล่า  อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์  เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 1  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร  4  มิติ  โดย นายคำปุ่น  บุญเชิญ ผอ.สพป.สร.1 เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  นำแนวทางการดำเนินงานโดยใช้กระบวนการ PLC  สู่การปฏิบัติในเชิงการบริหารและกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  ครูสามารถทำคู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) ได้ทุกคน  สามารถจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  มีผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดเครือข่ายฯ ศีขรภูมิ 1 เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  265  คน