สพป.สระแก้ว เขต 1 การประกวดผลงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประกวดผลงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) และประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการของโรงเรียนในสังกัด โดยมีนางสาวปรีเปรม เค้าอ้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว อำเภอสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว