ทีมสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรม “ดีเด่น”

โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอแสดงความยินดีกับสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพงกับความสำเร็จของ “SKP RIGHTS MODEL” นวัตกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายใต้การดำเนินโครงการ โรงเรียนสร้างสรรค์ ชุมชนป้องกัน สานสายใย ใส่ใจสิทธิ จากทีมสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรม “ดีเด่น” ประเภท นักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษารับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 100,000 บาท การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ อาคารรัฐสภาเกียกกาย สัปปายะสภาสถาน โดยมี ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน นายธีระยุทธ  ไชยชนะ และนางเหมือนฝัน  จันทรักษ์