การอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยงโรงเรียนรักษ์น้ำ สนับสนุนโดยบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิรักษ์ไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ นายเล็ก  ทาเพชร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยงโรงเรียนรักษ์น้ำ โครงการให้ความรู้เรื่องน้ำแก่เยาวชนในจังหวัดสระบุรี ปี ๒ โดยมี นายปัฐวี  สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาคสนามอาวุโส มูลนิธีรักษ์ไทย และ นายภาติกร  ลัคนะเวทย์ ผู้จัดโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซันโทรี่ เปีปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลัก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม การนี้  นายอนุรักษ์  ระย้า ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ร่วมกิจกรรมไปพร้อมกันบกับผู้เข้ารับการอบรม  ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี