สพป.ชัยนาท หน่วยพัฒนาที่ 20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3

วันที่ 9 – 16  กันยายน 2563 สพป.ชัยนาท หน่วยพัฒนาที่ 20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 หัวข้อการพัฒนา การเรียนรู้สภาพจริง ศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท และโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อฝึกปฏิบัติการเรียนรู้สภาพจริง และนำมาใช้กับการบริหารจัดการศึกษา,  ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริหนองลาด อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี, ศึกษาดูงานโบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี,การเรียนรู้ในสภาพจริง (Atuhentic Learning),การเป็นนักบริหารที่ดี โดย ท่านสมบัติ กลิ่นผา อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิงห์บุรี  ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีและการจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา จัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา,นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย คณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ถอดบทเรียนการบริหารงานจากประสบการณ์จริง, สรุปองค์ความรู้การนำไปใช้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ,  นำเสนอแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการคัดเลือกที่เป็น Best Practice ของแต่ละกลุ่ม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อนำไปปรับใช้ในการเขียนแผนกลยุทธ์, การแข่งขันกีฬา เพชรเจ้าพระยา พิธีปิดการอบรม โดย ดร.วัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 (หน่วยพัฒนาที่ 20) พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการพัฒนาทุกคน ณ ห้องประชุมดอกบัว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท