ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิตอลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2020 จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ

ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

รายละเอียด อบรมสัมมนาEducation ICT