Academic Symposium 2020 สพป.ลำพูน เขต 1

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ สู่คุณภาพการศึกษา Academic Symposium 2020 ภายใต้สโลแกน “ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน” โดยมี นายณรงค์ กองแก๋ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้มอบรางวัลให้แก่ครูผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น หลากหลายรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยภายในงานมีกิจกรรม ผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการดำเนินงานตามนโยบายที่เป็นจุดเน้น 9 เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย และด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานมหกรรมทางวิชาการ โดย ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนในสังกัดฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563