สพม.35 เดินหน้าตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ดำเนินการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ของโรงเรียนในสังกัด ภายใต้โครงการการประเมิน ITA Online สถานศึกษา เพื่อให้ข้อมูลสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว รองรับการ สืบค้น ตรวจสอบ อย่างโปร่งใสรอบด้าน

โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานคณะกรรมการฯ ตรวจสอบในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องกู่คำ สพม.35

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

สุทัศชัย  จันโท

พนักงานราชการ/ภาพ

กลุ่มกฎหมายและคดี/เจ้าของโครงการ