Cluster 17 จัดนำเสนอผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17

วันที่ 17 กันยายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ประธานเปิดโครงการประชุมและนำเสนอผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่17 ให้มีประสิทธิภาพและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในการจัดประชุมปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้เข้ารับการประชุม ประกอบด้วย ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 17 และผู้ประสานงาน คณะดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน จัดระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโมราจ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก