สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการแนะแนว ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

วันที่ 16 กันยายน 2563 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการแนะแนว ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) เพื่อจัดทำแผนแนะแนวเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนตัดสินใจและวางแผนการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทในเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3 โดยมี นางภัคนันท์ สุวรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.12 เป็นวิทยากรในครั้งนี้