“นิเทศ ติดตามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย”

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 นางสาววาสนา บุญมาก, นางชนัดดา ทิพย์เลิศ และนายชนินทร์ วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้านิเทศติดตามการดำเนินการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การจัดการศึกษาทางไกล และสุขภาวะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง โดยมีนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยโรงเรียน รวมถึงฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ รวมทั้งข้อมูลในการนิเทศติดตาม

จากการนิเทศฯ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ครบทุกระดับชั้น และดำเนินงานตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ทั้งนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนได้นำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในรูปแบบ onsite และ online  ที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย โดยได้นำสื่อ DLIT มาประกอบในการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์ดังกล่าว. และโรงเรียนได้มีการคัดกรอง และดูแลสุขอนามัยของนักเรียน บุคลากรทุกฝ่าย มีจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และวัดอุณหภูมิของร่างกาย โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมศิษย์เก่า หน่วยงานต่างๆ ในการดูแลสุขภาพอนามัย ทั้งยังประชาสัมพันธ์ในการดูแลรักษาสุขอนามัยในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส และโรงเรียนยังคงดำเนินการเตรียมพร้อมและใช้วิธีการดูแลสุขอนามัยของทุกคน อย่างต่อเนื่อง

นางสาววาสนา บุญมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  : รายงาน/ข่าว

นางชนัดดา ทิพย์เลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  : ภาพ