สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2 (1 ตุลาคม 2563) ให้กับประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดและกำชับให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม       ตรวจสอบได้ โดยมีนายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล             และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงโดยพร้อมเพรียงกัน