สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ครูปฐมวัย เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายนิพัฒน์ มณี ผอ. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 2 อาคารโพธิ์งาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน โดยในแต่ละปีโรงเรียนในโครงการจะได้รับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมทดแทนให้กับครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามารับผิดชอบโครงการรายใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนัdวิทยาศาสตร์ วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และขยายผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นายนิพัฒน์ มณี ผอ. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กล่าวว่า เด็กวัยอนุบาลในช่วงอายุ 3 – 6 ปี เป็นช่วงที่มีความสำคัญมาก เพราะมีความสามารถในการเรียนรู้และการจดจำสูงสุด จึงเป็นช่วงที่จะต้องวางรากฐานดี และส่งเสริมให้มีทัศนคติและทักษะพื้นฐานที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ เด็กควรได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้