สพป.สระบุรี เขต ๒ รับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ HCEC

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, นางสาวอุทุมพร  แจ่มเมือง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษบุคลากรทางการศึกษา โดยข้อสอบ Versant ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ซึ่งกำหนดการทดสอบเป็น ๒ รอบ ๆ ละ ๒ ห้อง  ณ ศูนย์ทดสอบโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี