สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA online) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชับภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA online) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยท่านประธานได้บรรยายพิเศษ ให้นโยบาย ข้อคิดในการดำเนินงาน โดยมีนางภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ข้อมูลพื้นฐาน ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประเด็น ในการประเมิน และวิธีการประเมินผ่านระบบ ITA Online โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 ซึ่งเป็นการประเมิน OIT ผู้ร่วมประชุมได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ จำนวน 55 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรในการประชุม ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สพป.ชัยภูมิ เขต 3