คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน 2 โรงเรียน

วันที่ 21 กันยายน 2563  คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต โดยมีนายธิติวุฒิ  นาคุณทรง เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนางสาวบุญยกร ประกอบวรการ ศึกษานิเทศก์ นางสาวณัฎฐนิช  บรรเทากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นายอภิโชค นเรกุล นิติกร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม โดยมีนายสันติ สิงหาพรม ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ จากนั้น คณะกรรมการได้เข้านิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ทีโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม โดยมีนายปรีชา ชำนาญกุล ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ