++ประเมินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1++

วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 คณะกรรมการประเมิน (Evaluation) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 1 ประจำเขตตรวจราชการที่ 15  ประกอบด้วย ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  ประธานคณะกรรมการ , นายสมเกียรติ  ปงจันดา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3  กรรมการ, นายนายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม. เขต 35 กรรมการและเลขานุการ และ นางสาวสุภาสิริ  มณีธร  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยในวันนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประเมินฯ นายสมบัติ  สิวงค์เครือ,นายพิชัย  สดเอี่ยม รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3,นางรุ่งทิพย์  ทาวดี รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1,นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2,นางสาวกัญญาพัชร  พงษ์ดี  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2,นางนภาพร  แสงนิล รองผอ.สพม. เขต 35 และนายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  รองผอ.สพม.เขต 35  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 2  //นงนภัส  วิไล  ภาพ//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน