สพป.ลำพูน เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2563 ในการนี้ นายพันท์ คำพรรษา รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้บรรยายพิเศษการถอดบทเรียนการใช้ ITA สู่องค์กรที่เป็นเลิศ และการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชนส่วนรวม และบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างจิตสำนึกในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานโดย นางสาววิศรา รัตนสมัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลำพูน ณ โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่