สพป.กระบี่ ขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ครูแกนนำโครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาพอเพียง

นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้ดำเนินการประชุมปฏิบัติการครูแกนนำโครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาพอเพียง เตรียมพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ จำนวน 40 คน จาก 18 โรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่สถานศึกษาและห้องเรียน โดยเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดแหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ ที่เน้นหลักคิด 2-3-4 เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “อยู่อย่างพอเพียง” ได้รับเกียรติจากนายเฉลิม  เรืองทองเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ  นายสาคร และนางจรวยพรรรณ  เย่าเฉื้อง ผู้เชี่ยวชาญการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมคณะ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้