สพฐ. รับมอบทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD นำโดยนางนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ช่อง 7HD พร้อมคณะ โดยมี ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. และนักเรียนที่ได้รับมอบทุน จำนวน 10 คน เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม กล่าวว่า “โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 โดยมอบทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีโอกาสด้านการศึกษามากขึ้น โดยมอบทุนให้ปีการศึกษาละ 7,000 บาท ต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนทุนของโครงการรุ่นที่ 1 ได้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น 337 คน

จากนั้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา โครงการจึงได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้นักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี ทุนละ 40,000 บาทต่อปีการศึกษา จำนวน 27 คน ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์/คณะเภสัชศาสตร์/คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์/คณะวารสารศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขณะนี้นักเรียนกลุ่มนี้ ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้ ช่อง 7HD ยังคงสานต่อแนวทางสร้างโอกาสทางด้านการศึกษา จึงได้จัดมอบทุนการศึกษาใน โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องทันที ตั้งแต่ปี 2561 โดยในปีการศึกษา 2563 นี้จะเป็นปีการศึกษาสุดท้ายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีนักเรียนที่มีสิทธิ์รับทุนตามหลักเกณฑ์จำนวน 207 คน ทุนละ 8,000 บาทต่อปีการศึกษา เป็นเงิน 1,656,000 บาท รวม 3 ปีการศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท

“ปัจจุบันมีนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายให้นักเรียนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ โดยมีการมอบอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และอื่นๆ แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ซึ่งต้องให้การสนับสนุนอยู่ การที่ช่อง 7HD ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนักเรียนเหล่านั้น ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ซึ่งการดำเนินงานของช่อง 7HD ในครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างให้ภาคเอกชนอื่นได้พิจารณาให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสอย่างกว้างขวางต่อไป” นายธีร์ กล่าว