เปิดบ้านคุณธรรม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ปีที่ 2 ตามโครงการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ตามแนว มยส. (มีวินัย พอเพียง จิตสาธารณะ)

วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ประธานเปิดบ้านคุณธรรม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ปีที่ 2  พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรตามโครงการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ตามแนว มยส. (มีวินัย พอเพียง จิตสาธารณะ) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรตามคุณธรรมหลัก
3 ประการ คือ มีวินัย พอเพียง จิตสาธารณะ ในการนี้มีกิจกรรมสำคัญ 2 กิจกรรม คือ การนำเสนอผลการดำเนินงานงานกิจกรรมส่งเสริมความดี
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “หนึ่งคน หนึ่งความดี หนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดี” และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรมส่งเสริมความดีของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย