ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคุยนางขาว อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคุยนางขาว อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียน 153 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 คน โดยมีนายสมพงษ์  วงษ์ละคร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนี้ โอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนแต่ละชั้น โดยได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน การดำเนินกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนพร้อมกับได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่คณะครู และนักเรียนอีกด้วย