สพป.ชัยภูมิ เขต 1   สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น.

สพป.ชัยภุมิ เขต 1  จัดการประชุมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปี 2563  ครั้งที่ 2/2563  ในวันที่ 23 กันยายน 2563 เพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (ด้านการศึกษาปฐมวัย,ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน,ด้านการบริหารการศึกษา,ด้านการวิจัยและประเมินผลและด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)  โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ได้มอบหมายให้นายเสงี่ยม ทองละมุล  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ