สพป.นศ.2 ขับเคลื่อนโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community:SLC)

สพป.นศ.2 ขับเคลื่อนโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community:SLC)

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวิจัย  ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายประหยัด สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community:SLC) โดยมีนายถาวร ปลอดชูแก้ว,นางกาญจนา  จิตรสำรวย นางปรีดา จำนงจิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านโคกมะขาม อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

..**นายสิทธิชัย  เดชาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะขาม กล่าวเพิ่มเติมว่า   การยกระดับคุณภาพโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ เรียนรู้ถึงกระบวนการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง และร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ จัดทำแผนปฏิทินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)  พัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยกิจกรรมการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนสู่การกำหนดวิสัยทัศน์และจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ศึกษาหนังสือการปฏิรูปโรงเรียน แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูักับการนำทฤษฎีมาปฏิบัติจริง  ซึ่งเป็นแนวคิดและผลการดำเนินงานโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Commumity) : SLC ที่ประสบความสำเร็จของประเทศญี่ปุ่น และร่วมเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติออกแบบกิจกรรมการประเมินตนเอง โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย มีผู้นำชุมชน ผู้นำส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 60 คน วิทยากรผู้ให้ความรู้และคณะทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2