สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลื่อนจุดเน้นเครือข่าย ก.ต.ป.น. ประจำปี 2563

นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลื่อนจุดเน้นเครือข่าย ก.ต.ป.น. ณ ห้องประชุมจิรเสน โรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยมีผู้บริหาร คณะ กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้
1.ผู้บริหารมีความตระหนักและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนจุดเน้นเขตพื้นที่ทั้ง 6 จุดเน้น ส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกระตือรือร้นและเปลี่ยนแปลงแนวคิดการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยกระบวนการ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา