การนิเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม

วันที่ 21 กันยายน 2563  เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นายสุชาติ ราชคมน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม โดยมี นายวิเชียร มังคละ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ