สพป.สระแก้ว เขต 1 การประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2563

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้แนวทาง การพัฒนาต่อยอดผลงานผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2563 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในสังกัด ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1