สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาระดับภูมิภาค

นายมานพ  คงเสนา รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ร่วมในพิธีเปิด กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระดับภูมิภาค              

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓  นายมานพ  คงเสนา รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายศราวุธ  โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นการนำเสนอกิจกรรม นวัตกรรมที่เกิดจากการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่มีผลงานดีเด่นของคณะครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ จาก ๓๕ เขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ-ชัยภูมิ-นครราชสีมา-อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ซึ่งมีโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน คือ โรงเรียนวัดบ้านหนองครก บริษัทสร้างการดี ,  Best Practice ผู้บริหารโรงเรียนวัดหนองเก้าข่า และหลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์